Bolagsstämma

Libredo redovisnings-tjänst

Bolagsstämma är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. På bolagsstämman har aktieägarna möjlighet att påverka företagets verksamhet, till exempel genom att välja styrelse och revisor och godkänna årsredovisningen.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är en bolagsstämma?

Bolagsstämma, även känd som årsstämma i dess årliga form, är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är här som aktieägare får möjlighet att utöva sin röst och påverka företagets strategi och övergripande verksamhet.

Vad händer vid en bolagsstämma?

På bolagsstämman fattas beslut om en rad viktiga frågor. Dessa kan innefatta val av styrelse och revisor, godkännande av årsredovisningen, utdelning av vinster, förändringar i bolagsordningen, och i vissa fall, större affärstransaktioner eller strategiska initiativ. Alla aktieägare, oavsett storlek på aktieinnehav, har rätt att delta i bolagsstämman, antingen personligen eller genom ombud, och att rösta på de frågor som behandlas.

Måste man ha en bolagsstämma?

I Sverige är det lagstadgat att ett aktiebolag måste hålla en årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets slut. På årsstämman ska bolaget bland annat presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen, och aktieägarna ska besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras, till exempel om det ska utdelas någon vinst till aktieägarna.

Förutom årsstämman kan extra bolagsstämmor också kallas till, om det finns behov av att fatta beslut om viktiga frågor utanför den ordinarie årsstämman.

Att delta i bolagsstämma ger aktieägare en möjlighet att utöva inflytande över företagets riktning och övervaka dess ledning. Detta är en grundläggande aspekt av företagsdemokrati och en central del av aktieägarnas rättigheter i ett aktiebolag. Därför är det av stor vikt att aktieägare utövar sin rösträtt på bolagsstämman och aktivt deltar i företagets beslutsfattande.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.