Ekonomisk ordlista

Balansräkning, likviditetsbudget, periodiseringsfond och soliditet. Ja, det finns många krångliga ord och termer att hålla reda på! I Libredos ordlista hittar du enkla förklaringar på svåra ord och begrepp inom ekonomi och företagande.

Sök
Taggar
Alternativkostnad

Alternativkostnad är kostnaden för det näst bästa alternativet som inte väljs. I ekonomi används begreppet för att uttrycka idén av att välja en möjlighet innebär att ge upp möjligheten att dra nytta av det näst bästa alternativet.

Övrigt
Läs mer
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som ett företag äger och använder för sin verksamhet under en längre tid, vanligtvis mer än ett år. Detta kan inkludera saker som byggnader, maskiner, fordon och patent.

Bokföring
Läs mer
Attest

Attest är en bekräftelse eller godkännande av en transaktion eller ett dokument. I en företagskontext kan detta innebära att en chef eller annan auktoriserad person bekräftar att en faktura är korrekt innan betalning görs.

Övrigt
Läs mer
Auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor är en revisor som har fått auktorisation från Revisorsinspektionen att utföra revisioner. Auktoriserade revisorer har genomgått omfattande utbildning och har visat att de har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra revisioner på ett professionellt och etiskt sätt.

Bokföring
Övrigt
Läs mer
Avskrivningar

Avskrivningar är ett sätt att sprida kostnaden för en tillgång över dess användbara livslängd. Genom att göra avskrivningar kan företaget matcha kostnaden för tillgången med de intäkter den genererar över tid.

Bokföring
Läs mer
Balanskonto

Ett balanskonto är ett konto i bokföringen som representerar en tillgång, skuld eller eget kapital. Balanskonton används för att hålla reda på värden som ändras över tid, till exempel kontanter, kundfordringar, lån och aktiekapital.

Bokföring
Läs mer
Balansräkning

En balansräkning är en finansiell rapport som visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Tillgångarna representerar vad företaget äger, skulderna representerar vad företaget är skyldigt, och det egna kapitalet representerar ägarnas investeringar i företaget.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Bifirma

En bifirma är ett extra namn som ett företag kan använda i sin verksamhet. En bifirma måste registreras hos Bolagsverket och får inte vara förväxlingsbar med något annat företagsnamn.

Övrigt
Läs mer
Bolagsstämma

Bolagsstämma är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. På bolagsstämman har aktieägarna möjlighet att påverka företagets verksamhet, till exempel genom att välja styrelse och revisor och godkänna årsredovisningen.

Övrigt
Läs mer
Brutet räkenskapsår

Ett brutet räkenskapsår är ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret. Istället börjar och slutar det på andra datum, till exempel 1 juli till 30 juni.

Övrigt
Läs mer
Bruttolön

Bruttolönen är den totala lönen som en anställd tjänar innan skatter och andra avdrag görs. Den lön som anges vid löneförhandling och vardagligt tal i allmänhet.

Lön
Läs mer
Bruttomarginal

Bruttomarginalen är skillnaden mellan försäljningsintäkterna och kostnaden för sålda varor, uttryckt som en procentandel av försäljningsintäkterna.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Bruttovinst

Bruttovinst är skillnaden mellan försäljningsintäkterna och kostnaden för sålda varor. Det är ett mått på hur mycket pengar ett företag gör på varje försäljningskrona innan övriga externa kostnader(det som ibland kallas overheadkostnader) och andra utgifter beaktas.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Debiteringsgrad

Debiteringsgrad är den andel av en anställds arbetstid som kan faktureras till kunder. Det är ett viktigt mått på effektivitet i tjänsteföretag.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Direkta kostnader

Direkta kostnader är kostnader som direkt kan kopplas till produktionen av en vara eller tjänst. Detta kan inkludera saker som råmaterial och tillverkningskostnader.

Bokföring
Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Dubbel bokföring

Dubbel bokföring är en bokföringsmetod där varje transaktion registreras på två ställen: en gång som en debitering och en gång som en kreditering. Detta hjälper till att säkerställa att bokföringen alltid är i balans.

Bokföring
Läs mer
Fordran

En fordran är ett belopp som ett företag har rätt att kräva av en annan part, vanligtvis som ett resultat av att ha tillhandahållit en vara eller tjänst. Den mest kända typen av fordran är en kundfordran, vilket är pengar som ett företag har rätt att ta emot från sina kunder för varor eller tjänster som har levererats men ännu inte betalats för.

Bokföring
Läs mer
Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är objekt som används i ett företags dagliga verksamhet som förbrukas under en tid som vanligtvis är mellan ett och tre år.

Bokföring
Läs mer
Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial är objekt som används i ett företags dagliga verksamhet som förbrukas under en tid som är under ett år. Detta kan inkludera saker som kontorsmaterial, rengöringsprodukter och mindre verktyg.

Bokföring
Läs mer
Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att företag bör vara försiktiga när de uppskattar och rapporterar sina finansiella siffror. Detta innebär att företag bör undvika att överdriva sina tillgångar eller intäkter och att de bör ta med alla potentiella förluster och skulder så snart de blir kända.

Bokföring
Övrigt
Läs mer
Förskottssemester

Förskottssemester är semester som en anställd tar ut innan den har tjänats in. Detta kan tillåtas av arbetsgivaren under vissa omständigheter, men det finns ofta regler och villkor som gäller.

Lön
Läs mer
Huvudbok

En huvudbok är en bokföringsbok där alla företagets ekonomiska transaktioner registreras. Huvudboken är organiserad i olika konton, och varje transaktion registreras på minst två konton för att säkerställa att bokföringen är i balans.

Bokföring
Läs mer
Kassaflöde

Kassaflöde är likvida medel(förenklat, pengar) som kommer in och ut ur ett företag under en viss period. Positivt kassaflöde innebär att företaget tar in mer pengar än det spenderar, medan negativt kassaflöde innebär att företaget spenderar mer pengar än det tar in.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått på ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Det beräknas genom att dela företagets likvida medel med dess kortfristiga skulder.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Koncernbidrag

Koncernbidrag är en överföring av kapital mellan företag i samma koncern. Koncernbidrag kan, något förenklat, användas för att flytta pengar från lönsamma delar av koncernen till mindre lönsamma delar, eller för att optimera koncernens totala skattebelastning.

Bokföring
Läs mer
Kontering

Kontering är processen att registrera finansiella transaktioner i företagets bokföring. Varje transaktion måste konteras på rätt konto för att företagets finansiella rapporter ska vara korrekta.

Bokföring
Läs mer
Kontoklasser

Kontoklasser är kategorier av konton i bokföringen. I Sverige används ofta ett system med åtta kontoklasser, där varje klass representerar en viss typ av tillgångar, skulder, intäkter eller kostnader.

Bokföring
Läs mer
Kreditfaktura

En kreditfaktura är ett dokument som utfärdas av en säljare till en köpare för att korrigera en felaktig faktura, returnera varor eller ge en rabatt. En kreditfaktura minskar det belopp som köparen är skyldig säljaren.

Bokföring
Läs mer
Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett företag som har registrerats men som inte har någon verksamhet. Lagerbolag kan köpas av personer eller företag som vill starta ett bolag snabbt, eftersom det kan vara snabbare och enklare än att starta ett nytt företag från grunden.

Övrigt
Läs mer
Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är ett konto i företagets bokföring som håller reda på hur mycket företaget är skyldigt sina leverantörer för varor och tjänster som det har köpt på faktura.

Bokföring
Läs mer
Likvida medel

Likvida medel är pengar som ett företag har tillgängligt.

Övrigt
Läs mer
Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en plan som visar ett företags förväntade in- och utbetalningar under en viss period. Syftet med en likviditetsbudget är att säkerställa att företaget har tillräckligt med pengar för att betala sina räkningar när de förfaller.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Långfristiga och kortfristiga skulder

Långfristiga och kortfristiga skulder är skulder med olika löptid och förfallodatum. Kortfristiga skulder är skulder som förväntas betalas inom ett år och långfristiga skulder förväntas betalas inom en längre tidsperiod.

Bokföring
Läs mer
Momsdeklaration

En momsdeklaration är en rapport som ett företag skickar till Skatteverket för att redovisa hur mycket moms de har samlat in från försäljning och hur mycket moms de har betalat på inköp under en viss period.

Moms
Läs mer
Momsredovisning

Momsredovisning är processen att beräkna och rapportera mervärdesskatt (moms) till skattemyndigheten. Detta innebär att samla in moms på försäljning, dra av moms på inköp och betala skillnaden till Skatteverket.

Bokföring
Moms
Läs mer
Momsregistreringsnummer

Detta är ett unikt nummer som tilldelas av skattemyndigheten till företag som är skyldiga att betala mervärdesskatt (moms). Numret används för att identifiera företaget i alla transaktioner som involverar moms. Momsregistreringsnumret följer formatet SE"ORGNR"01

Moms
Läs mer
Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas omvandlas till kontanter, säljas eller förbrukas inom en snar framtid, vanligtvis inom det nästkommande räkenskapsåret. Detta kan inkludera saker som lager, kundfordringar och kortfristiga placeringar.

Bokföring
Läs mer
Omvänd moms

Omvänd moms är en momsregel som innebär att köparen, istället för säljaren, är skyldig att redovisa momsen till skattemyndigheten. Detta används ofta i transaktioner mellan företag i olika länder för att undvika problem med internationell momsredovisning.

Bokföring
Moms
Läs mer
Periodiseringsfond

En periodiseringsfond är ett sätt för företag att jämna ut sina skattebetalningar över tid. Företaget kan avsätta en del av sin vinst i en periodiseringsfond och sedan kunna kvitta dessa vinster mot eventuella förluster senare år.

Bokföring
Läs mer
Periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning är en rapport som företag måste skicka till skatteverket om de har gjort transaktioner inom EU. Rapporten innehåller information om försäljning av varor och tjänster till företag i andra EU-länder.

Bokföring
Läs mer
Resultatkonto

Ett resultatkonto är ett konto i bokföringen som representerar ett företags intäkter och utgifter.

Bokföring
Läs mer
Resultaträkning

En resultaträkning är en finansiell rapport som visar ett företags intäkter och kostnader under en viss period. Resultaträkningen används för att beräkna företagets vinst eller förlust.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Schablonbelopp

Ett schablonbelopp är ett standardbelopp som används för att beräkna skatter eller avgifter. Schablonbelopp används för att förenkla beräkningar och undvika behovet av att göra detaljerade uträkningar i varje enskilt fall.

Bokföring
Övrigt
Läs mer
Soliditet

Soliditet är ett mått på ett företags finansiella styrka, som beräknas genom att dela företagets eget kapital med dess totala tillgångar. En hög soliditet indikerar att företaget har en stark finansiell ställning och låg skuldsättning.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Upplupna intäkter

Upplupna intäkter, ibland kallade ej fakturerade intäkter, är intäkter som företaget har tjänat genom att tillhandahålla varor eller tjänster, men som ännu inte har fakturerats eller mottagit betalning för.

Bokföring
Läs mer
Upplupna kostnader

Upplupna kostnader, också kända som upplupna utgifter, är utgifter som har uppkommit men ännu inte betalats eller fakturerats. Dessa utgifter representerar företagets skuld att betala för varor eller tjänster som har mottagits.

Bokföring
Läs mer
Utlägg

Utlägg är kostnader som en anställd har haft för företagets räkning och som ska ersättas av företaget. Detta kan inkludera saker som resekostnader, måltider och kontorsmaterial.

Bokföring
Läs mer
Hoppsan, inga resultat
Testa ändra filtret
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.