Ekonomisk ordlista

Balansräkning, likviditetsbudget, periodiseringsfond och soliditet. Ja, det finns många krångliga ord och termer att hålla reda på! I Libredos ordlista hittar du enkla förklaringar på svåra ord och begrepp inom ekonomi och företagande.

Sök
Taggar
Affärshändelse

En affärshändelse är en händelse som påverkar ett företags ekonomiska ställning och som kan registreras i redovisningen. Detta innebär att händelsen måste vara mätbar i pengar och leda till en förändring i företagets tillgångar, skulder eller eget kapital. Affärshändelser kan vara interna, såsom avskrivningar, eller externa, som försäljning till en kund.

Övrigt
Läs mer
Affärsplan

En affärsplan är ett strategiskt dokument som beskriver ett företags mål och de strategier som ska användas för att uppnå dessa mål. Det är en vägledning som inte bara hjälper företagare att fokusera på de viktiga aspekterna av deras verksamhet, utan också fungerar som en kommunikationskanal för potentiella investerare och andra intressenter.

Övrigt
Läs mer
Aktiebrev

Ett aktiebrev är ett fysiskt dokument som bevisar ägandet av aktier i ett aktiebolag. Detta dokument är särskilt viktigt då det representerar aktieägarens rättigheter och andel i bolaget. Aktiebrevet innehåller viktig information såsom antalet aktier, aktiens nominella värde samt aktieägarens namn.

Övrigt
Läs mer
Alternativkostnad

Alternativkostnad är kostnaden för det näst bästa alternativet som inte väljs. I ekonomi används begreppet för att uttrycka idén av att välja en möjlighet innebär att ge upp möjligheten att dra nytta av det näst bästa alternativet.

Övrigt
Läs mer
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som ett företag äger och använder för sin verksamhet under en längre tid, vanligtvis mer än ett år. Detta kan inkludera saker som byggnader, maskiner, fordon och patent.

Bokföring
Läs mer
Anställningsbevis

Ett anställningsbevis är ett dokument som bekräftar en individs anställning hos en arbetsgivare. Detta dokument är en viktig del av arbetsrättsliga dokumentationen och bör innehålla specifik information om anställningsvillkoren. Anställningsbeviset fungerar som ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och klargör de ömsesidiga förväntningarna och åtagandena.

Övrigt
Läs mer
Attest

Attest är en bekräftelse eller godkännande av en transaktion eller ett dokument. I en företagskontext kan detta innebära att en chef eller annan auktoriserad person bekräftar att en faktura är korrekt innan betalning görs.

Övrigt
Läs mer
Auktoriserad revisor

En auktoriserad revisor är en revisor som har fått auktorisation från Revisorsinspektionen att utföra revisioner. Auktoriserade revisorer har genomgått omfattande utbildning och har visat att de har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra revisioner på ett professionellt och etiskt sätt.

Bokföring
Övrigt
Läs mer
Avskrivningar

Avskrivningar är ett sätt att sprida kostnaden för en tillgång över dess användbara livslängd. Genom att göra avskrivningar kan företaget matcha kostnaden för tillgången med de intäkter den genererar över tid.

Bokföring
Läs mer
Avveckling

Avveckling är en process där ett företag upphör med sin verksamhet. Detta kan ske av olika anledningar, såsom ekonomiska svårigheter, strategiska beslut eller att ägarna väljer att gå i pension. Processen innebär att företagets tillgångar säljs ut, skulder betalas och eventuellt överskott delas mellan ägarna.

Övrigt
Läs mer
Balanskonto

Ett balanskonto är ett konto i bokföringen som representerar en tillgång, skuld eller eget kapital. Balanskonton används för att hålla reda på värden som ändras över tid, till exempel kontanter, kundfordringar, lån och aktiekapital.

Bokföring
Läs mer
Balansomslutning

Balansomslutning är ett centralt begrepp inom redovisning som representerar summan av ett företags tillgångar. Det är en del av balansräkningen, som är en av de viktigaste finansiella rapporterna för ett företag. Balansomslutningen visar på ett tydligt sätt företagets ekonomiska ställning vid en specifik tidpunkt.

Bokföring
Läs mer
Balansräkning

En balansräkning är en finansiell rapport som visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Tillgångarna representerar vad företaget äger, skulderna representerar vad företaget är skyldigt, och det egna kapitalet representerar ägarnas investeringar i företaget.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Bifirma

En bifirma är ett extra namn som ett företag kan använda i sin verksamhet. En bifirma måste registreras hos Bolagsverket och får inte vara förväxlingsbar med något annat företagsnamn.

Övrigt
Läs mer
Bilersättning

Bilersättning är en viktig del av många företags ersättningsstruktur. Det ger anställda kompensation för de kostnader som uppstår när de använder sin privata bil i tjänsten. Korrekt hantering och redovisning av bilersättning är avgörande för att följa skatteregler och undvika onödiga skattekostnader.

Övrigt
Läs mer
Bokföringslagen

Bokföringslagen är en central del av den svenska lagstiftningen som reglerar hur bokföring ska utföras av företag och ekonomiska föreningar. Lagen syftar till att säkerställa en korrekt och rättvisande redovisning av ett företags ekonomiska transaktioner. Det är viktigt att förstå att lagen ställer krav på att alla affärshändelser ska kunna presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt.

Bokföring
Läs mer
Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner innefattar justeringar och omfördelningar i företagets bokföring som syftar till att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.

Bokföring
Läs mer
Bolagsordning

En bolagsordning utgör grunden för hur ett aktiebolag ska styras, drivas och organiseras. Det är ett juridiskt bindande dokument som innehåller de grundläggande reglerna för bolagets verksamhet och struktur. Varje aktiebolag i Sverige är enligt lag skyldigt att ha en bolagsordning, vilket gör det till ett centralt dokument för företagets aktieägare, styrelse och andra intressenter.

Övrigt
Läs mer
Bolagsstämma

Bolagsstämma är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. På bolagsstämman har aktieägarna möjlighet att påverka företagets verksamhet, till exempel genom att välja styrelse och revisor och godkänna årsredovisningen.

Övrigt
Läs mer
Brutet räkenskapsår

Ett brutet räkenskapsår är ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret. Istället börjar och slutar det på andra datum, till exempel 1 juli till 30 juni.

Övrigt
Läs mer
Bruttolön

Bruttolönen är den totala lönen som en anställd tjänar innan skatter och andra avdrag görs. Den lön som anges vid löneförhandling och vardagligt tal i allmänhet.

Lön
Läs mer
Bruttomarginal

Bruttomarginalen är skillnaden mellan försäljningsintäkterna och kostnaden för sålda varor, uttryckt som en procentandel av försäljningsintäkterna.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Bruttovinst

Bruttovinst är skillnaden mellan försäljningsintäkterna och kostnaden för sålda varor. Det är ett mått på hur mycket pengar ett företag gör på varje försäljningskrona innan övriga externa kostnader(det som ibland kallas overheadkostnader) och andra utgifter beaktas.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Debet

Debet är en term som används inom bokföring och redovisning för att beskriva en typ av transaktion eller postering. Det är en av de två sidorna i en bokföringspost, där den andra sidan är kredit. Varje transaktion som registreras i företagets bokföring innefattar både en debet- och en kreditpostering, vilket säkerställer att bokföringens grundprincip om dubbel bokföring upprätthålls.

Bokföring
Läs mer
Debiteringsgrad

Debiteringsgrad är den andel av en anställds arbetstid som kan faktureras till kunder. Det är ett viktigt mått på effektivitet i tjänsteföretag.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Direkta kostnader

Direkta kostnader är kostnader som direkt kan kopplas till produktionen av en vara eller tjänst. Detta kan inkludera saker som råmaterial och tillverkningskostnader.

Bokföring
Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Direktavkastning

Direktavkastning är en finansiell term som används för att beskriva den avkastning som investerare får från sina investeringar i form av utdelningar eller räntor. Det är en indikator på hur mycket pengar en investering genererar i förhållande till dess marknadsvärde eller inköpspris.

Läs mer
Dubbel bokföring

Dubbel bokföring är en bokföringsmetod där varje transaktion registreras på två ställen: en gång som en debitering och en gång som en kreditering. Detta hjälper till att säkerställa att bokföringen alltid är i balans.

Bokföring
Läs mer
FA-skatt

FA-skatt är en kombinerad skatt för personer som både är anställda och bedriver egen näringsverksamhet i Sverige, vilket innebär att de själva ansvarar för att betala in både preliminärskatt och egenavgifter.

Övrigt
Läs mer
Factoring

Factoring är en finansiell tjänst som innebär att ett företag säljer sina fakturor till en tredje part, en så kallad factor, för att snabbare få in likviditet. Detta är en form av fakturafinansiering där företaget inte behöver vänta på att kunderna ska betala sina fakturor för att få tillgång till pengarna.

Övrigt
Läs mer
Fordran

En fordran är ett belopp som ett företag har rätt att kräva av en annan part, vanligtvis som ett resultat av att ha tillhandahållit en vara eller tjänst. Den mest kända typen av fordran är en kundfordran, vilket är pengar som ett företag har rätt att ta emot från sina kunder för varor eller tjänster som har levererats men ännu inte betalats för.

Bokföring
Läs mer
Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är objekt som används i ett företags dagliga verksamhet som förbrukas under en tid som vanligtvis är mellan ett och tre år.

Bokföring
Läs mer
Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial är objekt som används i ett företags dagliga verksamhet som förbrukas under en tid som är under ett år. Detta kan inkludera saker som kontorsmaterial, rengöringsprodukter och mindre verktyg.

Bokföring
Läs mer
Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att företag bör vara försiktiga när de uppskattar och rapporterar sina finansiella siffror. Detta innebär att företag bör undvika att överdriva sina tillgångar eller intäkter och att de bör ta med alla potentiella förluster och skulder så snart de blir kända.

Bokföring
Övrigt
Läs mer
Förskottsbetalning

Förskottsbetalning innebär att en betalning görs i förväg för varor eller tjänster innan de har levererats eller fullbordats.

Övrigt
Läs mer
Förskottssemester

Förskottssemester är semester som en anställd tar ut innan den har tjänats in. Detta kan tillåtas av arbetsgivaren under vissa omständigheter, men det finns ofta regler och villkor som gäller.

Lön
Läs mer
Förvaltningsberättelse

En förvaltningsberättelse är en väsentlig del av årsredovisningen för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det är ett dokument som ger en översikt över företagets verksamhet, resultat och ställning under det gångna räkenskapsåret.

Läs mer
Holdingbolag

Ett holdingbolag är en företagsform som primärt äger aktier eller andelar i andra bolag. Dess huvudsakliga syfte är att kontrollera och förvalta dessa ägarintressen snarare än att bedriva egen operativ verksamhet.

Övrigt
Läs mer
Huvudbok

En huvudbok är en bokföringsbok där alla företagets ekonomiska transaktioner registreras. Huvudboken är organiserad i olika konton, och varje transaktion registreras på minst två konton för att säkerställa att bokföringen är i balans.

Bokföring
Läs mer
Ingående balans

Ingående balans är en term som används inom redovisning för att beskriva det finansiella läget i ett företag vid en ny räkenskapsperiods start. Det representerar företagets tillgångar, skulder och eget kapital som överförs från den föregående periodens slut. Denna balans är avgörande för att kunna upprätta en korrekt bokföring och för att säkerställa kontinuitet i företagets finansiella rapportering.

Bokföring
Läs mer
Inventarier

Inventarier utgör en väsentlig del av ett företags materiella tillgångar och avser de varaktiga tillgångar som används i verksamheten för att generera inkomster. Dessa är inte avsedda för försäljning utan bidrar till företagets produktiva kapacitet. Exempel på inventarier inkluderar kontorsmöbler, datorer, maskiner och fordon.

Övrigt
Läs mer
Kassaflöde

Kassaflöde är likvida medel(förenklat, pengar) som kommer in och ut ur ett företag under en viss period. Positivt kassaflöde innebär att företaget tar in mer pengar än det spenderar, medan negativt kassaflöde innebär att företaget spenderar mer pengar än det tar in.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett mått på ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Det beräknas genom att dela företagets likvida medel med dess kortfristiga skulder.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Koncernbidrag

Koncernbidrag är en överföring av kapital mellan företag i samma koncern. Koncernbidrag kan, något förenklat, användas för att flytta pengar från lönsamma delar av koncernen till mindre lönsamma delar, eller för att optimera koncernens totala skattebelastning.

Bokföring
Läs mer
Kontantmetoden

Kontantmetoden är en bokföringsmetod som används för att hantera ett företags ekonomiska transaktioner. Denna metod innebär att inkomster och utgifter bokförs först när pengarna faktiskt har betalats eller mottagits. Det skiljer sig från faktureringsmetoden, där transaktioner registreras när de faktureras, oavsett när betalningen sker.

Bokföring
Läs mer
Kontering

Kontering är processen att registrera finansiella transaktioner i företagets bokföring. Varje transaktion måste konteras på rätt konto för att företagets finansiella rapporter ska vara korrekta.

Bokföring
Läs mer
Kontoklasser

Kontoklasser är kategorier av konton i bokföringen. I Sverige används ofta ett system med åtta kontoklasser, där varje klass representerar en viss typ av tillgångar, skulder, intäkter eller kostnader.

Bokföring
Läs mer
Kontraktsränta

Kontraktsränta är den räntesats som parterna i ett avtal har kommit överens om. Denna ränta specificeras i ett kontrakt och är den kostnad som låntagaren förbinder sig att betala för att få använda långivarens pengar.

Övrigt
Läs mer
Kreditfaktura

En kreditfaktura är ett dokument som utfärdas av en säljare till en köpare för att korrigera en felaktig faktura, returnera varor eller ge en rabatt. En kreditfaktura minskar det belopp som köparen är skyldig säljaren.

Bokföring
Läs mer
Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett företag som har registrerats men som inte har någon verksamhet. Lagerbolag kan köpas av personer eller företag som vill starta ett bolag snabbt, eftersom det kan vara snabbare och enklare än att starta ett nytt företag från grunden.

Övrigt
Läs mer
Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra är ett konto i företagets bokföring som håller reda på hur mycket företaget är skyldigt sina leverantörer för varor och tjänster som det har köpt på faktura.

Bokföring
Läs mer
Likvida medel

Likvida medel är pengar som ett företag har tillgängligt.

Övrigt
Läs mer
Likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en plan som visar ett företags förväntade in- och utbetalningar under en viss period. Syftet med en likviditetsbudget är att säkerställa att företaget har tillräckligt med pengar för att betala sina räkningar när de förfaller.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Långfristiga och kortfristiga skulder

Långfristiga och kortfristiga skulder är skulder med olika löptid och förfallodatum. Kortfristiga skulder är skulder som förväntas betalas inom ett år och långfristiga skulder förväntas betalas inom en längre tidsperiod.

Bokföring
Läs mer
Löpande bokföring

Löpande bokföring är en fundamental process för alla företag, där varje ekonomisk transaktion registreras systematiskt. Detta innebär att alla försäljningar, inköp, in- och utbetalningar samt övriga händelser som påverkar företagets ekonomi dokumenteras kontinuerligt.

Bokföring
Läs mer
Momsdeklaration

En momsdeklaration är en rapport som ett företag skickar till Skatteverket för att redovisa hur mycket moms de har samlat in från försäljning och hur mycket moms de har betalat på inköp under en viss period.

Moms
Läs mer
Momsredovisning

Momsredovisning är processen att beräkna och rapportera mervärdesskatt (moms) till skattemyndigheten. Detta innebär att samla in moms på försäljning, dra av moms på inköp och betala skillnaden till Skatteverket.

Bokföring
Moms
Läs mer
Momsregistreringsnummer

Detta är ett unikt nummer som tilldelas av skattemyndigheten till företag som är skyldiga att betala mervärdesskatt (moms). Numret används för att identifiera företaget i alla transaktioner som involverar moms. Momsregistreringsnumret följer formatet SE"ORGNR"01

Moms
Läs mer
Näringsidkare

En näringsidkare är en individ eller juridisk person som driver en verksamhet med syfte att uppnå ekonomisk vinst. Denna term används ofta inom juridiska och ekonomiska sammanhang för att beskriva en aktör på marknaden som bedriver någon form av ekonomisk aktivitet, oavsett om det är handel, tillverkning eller tjänster. Näringsidkare kan vara enskilda firmor, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag.

Övrigt
Läs mer
Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas omvandlas till kontanter, säljas eller förbrukas inom en snar framtid, vanligtvis inom det nästkommande räkenskapsåret. Detta kan inkludera saker som lager, kundfordringar och kortfristiga placeringar.

Bokföring
Läs mer
Omvänd moms

Omvänd moms är en momsregel som innebär att köparen, istället för säljaren, är skyldig att redovisa momsen till skattemyndigheten. Detta används ofta i transaktioner mellan företag i olika länder för att undvika problem med internationell momsredovisning.

Bokföring
Moms
Läs mer
Periodiseringsfond

En periodiseringsfond är ett sätt för företag att jämna ut sina skattebetalningar över tid. Företaget kan avsätta en del av sin vinst i en periodiseringsfond och sedan kunna kvitta dessa vinster mot eventuella förluster senare år.

Bokföring
Läs mer
Periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning är en rapport som företag måste skicka till skatteverket om de har gjort transaktioner inom EU. Rapporten innehåller information om försäljning av varor och tjänster till företag i andra EU-länder.

Bokföring
Läs mer
Resultatkonto

Ett resultatkonto är ett konto i bokföringen som representerar ett företags intäkter och utgifter.

Bokföring
Läs mer
Resultaträkning

En resultaträkning är en finansiell rapport som visar ett företags intäkter och kostnader under en viss period. Resultaträkningen används för att beräkna företagets vinst eller förlust.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Schablonbelopp

Ett schablonbelopp är ett standardbelopp som används för att beräkna skatter eller avgifter. Schablonbelopp används för att förenkla beräkningar och undvika behovet av att göra detaljerade uträkningar i varje enskilt fall.

Bokföring
Övrigt
Läs mer
Soliditet

Soliditet är ett mått på ett företags finansiella styrka, som beräknas genom att dela företagets eget kapital med dess totala tillgångar. En hög soliditet indikerar att företaget har en stark finansiell ställning och låg skuldsättning.

Rapportering och Nyckeltal
Läs mer
Startkapital

Startkapital är de medel som krävs för att starta och driva ett nytt företag fram till den punkt där det kan generera tillräckligt med intäkter för att täcka sina kostnader och börja skapa vinst. Detta kapital kan komma från en rad olika källor, inklusive personliga besparingar, lån, investeringar från affärsänglar eller riskkapitalister.

Övrigt
Läs mer
Succesiv vinstavräkning

Successiv vinstavräkning är en redovisningsmetod som används för att erkänna intäkter och kostnader i takt med att arbetet utförs, vanligtvis inom långfristiga projekt. Denna metod är särskilt relevant för branscher där projekt sträcker sig över flera räkenskapsperioder, såsom bygg- och anläggningssektorn.

Övrigt
Läs mer
Traktamente

Traktamente är en ersättning som betalas ut till anställda för att täcka merkostnader för mat och logi när de är i tjänst utanför sin ordinarie arbetsplats. Denna typ av ersättning är vanlig inom många branscher där tjänsteresor är en del av arbetet. Traktamentet är avsett att täcka de extra kostnader som uppstår när man inte kan nyttja sin vanliga bostad eller matställe.

Övrigt
Läs mer
Upplupna intäkter

Upplupna intäkter, ibland kallade ej fakturerade intäkter, är intäkter som företaget har tjänat genom att tillhandahålla varor eller tjänster, men som ännu inte har fakturerats eller mottagit betalning för.

Bokföring
Läs mer
Upplupna kostnader

Upplupna kostnader, också kända som upplupna utgifter, är utgifter som har uppkommit men ännu inte betalats eller fakturerats. Dessa utgifter representerar företagets skuld att betala för varor eller tjänster som har mottagits.

Bokföring
Läs mer
Utgående moms

Utgående moms är den moms som ett företag lägger på priset när det säljer varor eller tjänster. Det är alltså den skatt som företaget ska betala in till staten, baserat på de intäkter de genererar från sina försäljningar. Denna moms är en del av företagets löpande bokföring och måste redovisas korrekt för att uppfylla lagkrav och undvika sanktioner.

Moms
Läs mer
Utlägg

Utlägg är kostnader som en anställd har haft för företagets räkning och som ska ersättas av företaget. Detta kan inkludera saker som resekostnader, måltider och kontorsmaterial.

Bokföring
Läs mer
VAT-nummer

Ett momsregistreringsnummer, ofta förkortat som VAT-nummer, är en unik identifieringskod som tilldelas företag som är registrerade för moms. I Sverige och inom EU används detta nummer för att underlätta handel och momsredovisning mellan företag. Det är ett viktigt verktyg för att säkerställa transparens och korrekt skattehantering i affärstransaktioner.

Bokföring
Läs mer
Hoppsan, inga resultat
Testa ändra filtret
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.