Bruttovinst

Libredo redovisnings-tjänst

Bruttovinst är skillnaden mellan försäljningsintäkterna och kostnaden för sålda varor. Det är ett mått på hur mycket pengar ett företag gör på varje försäljningskrona innan övriga externa kostnader(det som ibland kallas overheadkostnader) och andra utgifter beaktas.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är bruttovinst?

Bruttovinst, också känd som bruttomarginal i absoluta tal, representerar det totala beloppet av försäljningsintäkter som ett företag behåller efter att ha betalat alla direkta kostnader förknippade med tillverkning eller inköp av de produkter eller tjänster som det säljer. Direkta kostnader, även kända som kostnaden för sålda varor, kan inkludera råmaterial, direkta arbetskostnader och andra kostnader direkt förknippade med produktionen av varor och tjänster.

Formel för att beräkna bruttovinst

Bruttovinst beräknas genom att subtrahera kostnaden för sålda varor från försäljningsintäkterna. Formeln ser ut så här:

Bruttovinst = Försäljningsintäkter - Direkta kostnader

Hur tolkas bruttovinsten?

Detta nyckeltal ger en bra indikation på ett företags lönsamhet på ett operativt plan, men det tar inte hänsyn till andra utgifter som administrativa kostnader, räntekostnader och skatter. Det visar hur mycket pengar företaget gör på varje försäljningskrona innan dessa övriga externa kostnader och andra utgifter beaktas.

Om bruttovinsten är hög, kan det tyda på att företaget har effektiva produktionsprocesser, stark förhandlingsposition gentemot leverantörer, eller en förmåga att sätta höga priser. Om bruttovinsten är låg kan det vara ett tecken på höga råmaterialkostnader, ineffektiva produktionsprocesser, eller att företaget säljer sina produkter till låga priser.

Bruttovinsten är en av de mest grundläggande finansiella mätvärdena och används ofta av företagsledare, analytiker och investerare för att utvärdera företagets lönsamhet och finansiella hälsa. Det kan också vara ett bra verktyg för att jämföra företagets prestanda över tid och i förhållande till konkurrenter.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.