Bruttomarginal

Libredo redovisnings-tjänst

Bruttomarginalen är skillnaden mellan försäljningsintäkterna och kostnaden för sålda varor, uttryckt som en procentandel av försäljningsintäkterna.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är bruttomarginal?

Bruttomarginalen är ett finansiellt nyckeltal som används för att mäta ett företags lönsamhet. Det är skillnaden mellan försäljningsintäkterna och kostnaden för sålda varor(ofta kallat direkta kostnader) uttryckt som en procentandel av försäljningsintäkterna. Det vill säga bruttovinsten delat på försäljningsintäkterna.

Formel för att beräkna bruttomarginal:

För att räkna ut bruttomarginalen drar man kostnaden för sålda varor från försäljningsintäkterna och delar resultatet med försäljningsintäkterna. Detta ger ett decimaltal som sedan kan omvandlas till en procentandel genom att multiplicera med 100.

Bruttomarginal = ((Försäljningsintäkter - Direkta Kostnader ) / Försäljningsintäkter) * 100

Hur tolkas bruttomarginalen?

Bruttomarginalen är ett nyckeltal som ger en snabb översikt över hur mycket av varje försäljningskrona som blir kvar efter att direkta produktionskostnader har betalats. Detta innefattar bland annat kostnader för råmaterial och andra inköp direkt kopplade till produktionen, men tar inte hänsyn till övriga kostnader som hyra, marknadsföring, administration, räntekostnader och skatter.

En hög bruttomarginal innebär att företaget behåller en stor del av försäljningsintäkterna efter att direkta produktionskostnader har betalats. Det kan indikera att företaget har starka konkurrensfördelar, effektiva produktionsprocesser, stark förhandlingsposition gentemot leverantörer, eller en kombination av dessa.

Om bruttomarginalen är låg kan det betyda att företagets produktionskostnader är höga i förhållande till försäljningspriset. Det kan vara ett tecken på ineffektiva produktionsprocesser, höga råmaterialkostnader, eller att företaget säljer sina produkter till ett lågt pris.

Bruttomarginalen är ett viktigt mått för att förstå företagets lönsamhet och dess finansiella hälsa. Det används ofta av företagsledare, investerare, och analytiker för att jämföra företagets prestanda över tid och i jämförelse med konkurrenter. Det är dock viktigt att notera att vad som är en vanlig bruttomarginal kan variera mellan olika branscher, därmed är det viktigt att jämföra detta nyckeltal med andra företag i samma bransch för att utvärdera det.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.