Balansräkning

Libredo redovisnings-tjänst

En balansräkning är en finansiell rapport som visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Tillgångarna representerar vad företaget äger, skulderna representerar vad företaget är skyldigt, och det egna kapitalet representerar ägarnas investeringar i företaget.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är en balansräkning?

Balansräkningen är en av de mest grundläggande och viktiga finansiella rapporterna inom företagsekonomi. Den ger en ögonblicksbild av företagets finansiella ställning vid en viss tidpunkt, vanligtvis vid slutet av en bokföringsperiod, och visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Vad innehåller en balansräkning?

Tillgångar i balansräkningen

Tillgångarna i balansräkningen representerar de resurser företaget äger och kontrollerar. Dessa kan vara fysiska tillgångar som byggnader, fordon, och varulager, men även immateriella tillgångar som patent, varumärken, och goodwill. Likvida medel, som kassa och bank, är också en viktig tillgång.

Skulder i balansräkningen

Skulderna å andra sidan representerar företagets ekonomiska förpliktelser, det vill säga, vad företaget är skyldigt till externa parter. Detta kan inkludera kortfristiga skulder såsom leverantörsskulder och skatteskulder, och långfristiga skulder som banklån eller utestående obligationer.

Eget kapital i balansräkningen

Det egna kapitalet, som också kallas för ägarkapital, representerar ägarnas investeringar i företaget. Detta innefattar såväl ursprungligt investerat kapital som behållna vinster som återinvesterats i företaget.

Vad är grunden bakom en balansräkning?

Balansräkningen följer den grundläggande ekvationen: Tillgångar = Skulder + Eget kapital. Detta innebär att företagets tillgångar alltid finansieras antingen genom skulder eller genom eget kapital.

Förståelse och korrekt tolkning av balansräkningen är avgörande för att utvärdera företagets finansiella ställning och hållbarhet. Det ger insikt i företagets ekonomi samt finansiella risknivå, och är därför ett värdefullt verktyg för både företagsledare och externa intressenter, såsom investerare, banker och leverantörer.

Skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning

Det som skiljer en balansräkning från en resultaträkning är att en balansräkning redovisar företagets tillgångar, eget kapital och skulder medan en resultaträkning redovisar företagets intäkter och utgifter.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.