Löpande bokföring

Libredo redovisnings-tjänst

Löpande bokföring är en fundamental process för alla företag, där varje ekonomisk transaktion registreras systematiskt. Detta innebär att alla försäljningar, inköp, in- och utbetalningar samt övriga händelser som påverkar företagets ekonomi dokumenteras kontinuerligt.

Senast granskad
2024-04-02
av
Gevorg Simonyan

Grundläggande förståelse för löpande bokföring

Löpande bokföring är en fundamental process för alla företag, där varje ekonomisk transaktion registreras systematiskt. Detta innebär att alla försäljningar, inköp, in- och utbetalningar samt övriga händelser som påverkar företagets ekonomi dokumenteras kontinuerligt. Genom att hålla en ordnad och uppdaterad bokföring kan företaget inte bara uppfylla lagkrav utan också få en klar överblick över sin finansiella ställning.

Att föra en korrekt bokföring är avgörande för att kunna genomföra ett korrekt bokslut och årsredovisning. Det är också en förutsättning för att kunna analysera företagets ekonomiska resultat och därmed fatta välgrundade beslut. Varje verifikation som upprättas ska spegla en verklig affärshändelse och bokföras på rätt konto enligt gällande bokföringsprinciper.

Den dagliga hanteringen av ekonomiska transaktioner

I den dagliga hanteringen av löpande bokföring ingår att sortera och registrera verifikationer. Verifikationerna kan vara kvitton, fakturor, bankutdrag eller andra dokument som styrker en transaktion. Dessa dokument blir grunden för bokföringsposterna som sedan systematiskt förs in i företagets bokföringssystem.

Det är viktigt att varje verifikation hanteras korrekt för att säkerställa att bokföringen blir rättvisande. Detta innebär att varje transaktion måste kodas med rätt kontonummer och bokföras på rätt datum. En noggrann hantering är avgörande för att undvika fel som kan leda till problem vid senare skattekontroller eller revisioner.

Periodiseringar och avstämningar

Periodiseringar är en viktig del av den löpande bokföringen och innebär att intäkter och kostnader fördelas på rätt period. Detta är särskilt relevant vid bokslut då det är avgörande att de ekonomiska rapporterna visar en korrekt bild av företagets resultat och ställning för perioden. Exempel på periodiseringar kan vara förutbetalda kostnader eller intäkter som ännu inte fakturerats.

Avstämningar är en annan central process där man kontrollerar att bokförda belopp stämmer överens med underlag som bankkonton och kundfordringar. Regelbundna avstämningar säkerställer att bokföringen är korrekt och att eventuella fel kan upptäckas och åtgärdas i tid. Detta är en förutsättning för att kunna ge en rättvisande bild av företagets ekonomi.

Den tekniska aspekten av bokföringsprogram

Idag används digitala bokföringsprogram för att hantera den löpande bokföringen. Dessa program förenklar processen genom att automatisera många av de steg som krävs. Användaren kan enkelt mata in transaktioner, och programmet hjälper till att kategorisera och bokföra dem på rätt sätt. Många program erbjuder även funktioner för att skapa rapporter och analyser som kan vara till hjälp i företagets ekonomistyrning.

Att välja rätt bokföringsprogram är viktigt för att effektivisera bokföringsarbetet. Ett bra program bör vara användarvänligt, erbjuda goda möjligheter till support och uppdateringar samt vara kompatibelt med andra system som företaget använder. Det bör också uppfylla de krav och standarder som ställs av svenska bokföringslagar och god redovisningssed.

Sammanfattning av löpande bokförings betydelse

Löpande bokföring är en kritisk del av företagets ekonomiförvaltning. Genom att noggrant dokumentera och hantera alla ekonomiska transaktioner kan företaget inte bara följa lagar och regler utan också få värdefull insikt i sin ekonomiska hälsa. Detta underlättar strategisk planering och bidrar till en sund ekonomisk förvaltning.

Att upprätthålla en korrekt och effektiv löpande bokföring kräver kunskap och noggrannhet. Det är därför många företag väljer att anlita externa redovisningsbyråer som specialiserat sig på att erbjuda dessa tjänster. Genom att överlåta bokföringen till experter kan företagsägare fokusera på sin kärnverksamhet med vetskapen om att deras ekonomiska rapportering sköts på ett professionellt sätt.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.