Bokföringslagen

Libredo redovisnings-tjänst

Bokföringslagen är en central del av den svenska lagstiftningen som reglerar hur bokföring ska utföras av företag och ekonomiska föreningar. Lagen syftar till att säkerställa en korrekt och rättvisande redovisning av ett företags ekonomiska transaktioner. Det är viktigt att förstå att lagen ställer krav på att alla affärshändelser ska kunna presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt.

Senast granskad
2024-03-18
av
Gevorg Simonyan

Grundläggande förståelse för bokföringslagen

Bokföringslagen är en central del av den svenska lagstiftningen som reglerar hur bokföring ska utföras av företag och ekonomiska föreningar. Lagen syftar till att säkerställa en korrekt och rättvisande redovisning av ett företags ekonomiska transaktioner. Det är viktigt att förstå att lagen ställer krav på att alla affärshändelser ska kunna presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt.

Enligt bokföringslagen måste varje verksamhet som bedriver näringsverksamhet föra en systematisk registrering av alla sina ekonomiska transaktioner. Detta innebär att alla inkomster och utgifter, tillgångar och skulder ska dokumenteras på ett sådant sätt att de kan ligga till grund för företagets deklarationer, bokslut och årsredovisning.

Ansvar och skyldigheter enligt lagen

Det är företagets styrelse eller den enskilda näringsidkaren som är ansvarig för att bokföringen uppfyller de krav som ställs i bokföringslagen. Detta ansvar innefattar att se till att bokföringen är aktuell, att den följer god redovisningssed och att den ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Vidare ska bokföringen vara så utförd att den kan ligga till grund för skatteberäkningen.

Det finns även specifika krav på hur bokföringsmaterialet ska förvaras. Bokföringslagen föreskriver att räkenskapsinformation ska bevaras i Sverige och vara tillgänglig för granskning i minst sju år. Detta är en viktig del av lagen som säkerställer att ekonomisk historik kan granskas och att företaget kan styrka sina ekonomiska transaktioner över tid.

Bokföringsmetoder och principer

Bokföringslagen tillåter användning av olika bokföringsmetoder, såsom kontantmetoden eller fakturametoden, beroende på företagets storlek och verksamhetstyp. Oavsett metod måste bokföringen upprättas i enlighet med de grundläggande bokföringsprinciperna, som exempelvis principen om dubbel bokföring. Denna princip innebär att varje affärshändelse ska registreras i två led, som en debet och en kredit, vilket skapar en balans i bokföringen.

Ytterligare en viktig princip är periodiseringsprincipen, som innebär att intäkter och kostnader ska redovisas i den period de hör hemma, oavsett när betalningen sker. Detta är avgörande för att kunna upprätta en korrekt resultat- och balansräkning.

Elektronisk bokföring och digitala lösningar

Med den teknologiska utvecklingen har elektronisk bokföring blivit alltmer vanligt. Bokföringslagen ställer krav på att elektroniskt lagrad information ska kunna presenteras i ett läsbart format och att det ska finnas system för att säkerställa informationens integritet. Digitala bokföringssystem måste därför ha funktioner för att skydda och bevara data på ett säkert sätt.

Att använda digitala lösningar för bokföring kan underlätta efterlevnaden av bokföringslagen genom automatisering av processer och säkerställande av att data är korrekt och lättillgänglig. Det är dock viktigt att dessa system uppdateras regelbundet för att följa med i lagändringar och upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Sammanfattning av bokföringslagens betydelse

Bokföringslagen är en grundpelare i det svenska näringslivet och dess efterlevnad är avgörande för alla företag. Genom att följa lagen säkerställer företag att de har en korrekt och rättvisande redovisning, vilket är fundamentalt för företagets ekonomiska beslutsfattande och för att upprätthålla förtroendet hos intressenter som investerare, kunder och myndigheter.

Att förstå och tillämpa bokföringslagen är inte bara en juridisk skyldighet utan också en del av att bedriva en sund och ansvarsfull verksamhet. För små och medelstora företag kan det vara en utmaning att hantera alla aspekter av bokföringen, varför det kan vara fördelaktigt att anlita en redovisningsbyrå som har expertis inom området och kan erbjuda stöd och rådgivning.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.