Affärshändelse

Libredo redovisnings-tjänst

En affärshändelse är en händelse som påverkar ett företags ekonomiska ställning och som kan registreras i redovisningen. Detta innebär att händelsen måste vara mätbar i pengar och leda till en förändring i företagets tillgångar, skulder eller eget kapital. Affärshändelser kan vara interna, såsom avskrivningar, eller externa, som försäljning till en kund.

Senast granskad
2024-03-11
av
Gevorg Simonyan

Grundläggande förståelse för affärshändelser

En affärshändelse är en händelse som påverkar ett företags ekonomiska ställning och som kan registreras i redovisningen. Detta innebär att händelsen måste vara mätbar i pengar och leda till en förändring i företagets tillgångar, skulder eller eget kapital. Affärshändelser kan vara interna, såsom avskrivningar, eller externa, som försäljning till en kund.

Det är viktigt att skilja på affärshändelser och andra händelser som inte påverkar företagets bokföring. Till exempel är ett affärsmöte inte en affärshändelse om det inte resulterar i något som kan kvantifieras och bokföras. Däremot är utfärdandet av en faktura för tjänster utförda en affärshändelse eftersom det påverkar företagets ekonomiska position.

Exempel på vanliga affärshändelser

Affärshändelser kan variera beroende på företagets verksamhet, men det finns flera gemensamma typer som de flesta företag stöter på. Inköp av varor eller tjänster, betalning av skulder, mottagande av betalningar från kunder och investeringar i anläggningstillgångar är alla exempel på affärshändelser. Dessa händelser leder till att företagets redovisning uppdateras för att spegla de nya förhållandena.

Andra exempel inkluderar utdelning till aktieägare, lån som tas upp eller betalas tillbaka, och förändringar i värdet på företagets tillgångar. Varje sådan händelse måste dokumenteras och bokföras korrekt för att företagets finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av verksamheten.

Registrering och rapportering av affärshändelser

För att registrera en affärshändelse i bokföringen används dubbel bokföring, vilket innebär att varje transaktion registreras i minst två konton. Detta skapar en balans i bokföringen där debet (tillgångar ökar eller skulder minskar) alltid motsvaras av kredit (tillgångar minskar eller skulder ökar). Korrekt registrering är avgörande för att företagets bokslut och årsredovisning ska kunna ge en korrekt bild av företagets ekonomiska situation.

Det är också viktigt att affärshändelser rapporteras i enlighet med gällande redovisningsprinciper och lagar. I Sverige regleras detta av Bokföringslagen samt av de rekommendationer som ges ut av Bokföringsnämnden. Dessa regelverk säkerställer att det finns en enhetlig standard för hur ekonomisk information ska presenteras och tolkas.

Betydelsen av korrekt hantering av affärshändelser

Korrekt hantering och dokumentation av affärshändelser är grundläggande för att kunna bedriva en sund och laglig affärsverksamhet. Det ger inte bara en korrekt bild av företagets ekonomiska hälsa för intressenter som ägare, investerare och kreditgivare, utan är också nödvändigt för att uppfylla lagkrav.

En noggrann uppföljning av affärshändelser möjliggör även för företagsledningen att fatta välgrundade beslut baserade på aktuell och korrekt finansiell information. Detta är avgörande för att kunna styra företaget i rätt riktning och säkerställa dess långsiktiga framgång och stabilitet.

Sammanfattning

Att förstå och korrekt hantera affärshändelser är en central del av företagandet och den löpande redovisningen. Genom att säkerställa att varje ekonomisk händelse registreras och rapporteras på rätt sätt, kan företag upprätthålla en tydlig och transparent ekonomisk rapportering. Detta är inte bara en fråga om laglydnad utan också en förutsättning för effektiv företagsstyrning och ekonomisk planering.

För små och medelstora företag som kanske inte har resurserna för en egen ekonomiavdelning, kan det vara en stor fördel att anlita en extern partner som kan ta hand om dessa viktiga uppgifter. Genom att välja en pålitlig partner med expertis inom ekonomi och redovisning, kan företagare fokusera på sin kärnverksamhet med vetskapen om att deras finansiella rapportering hanteras professionellt och korrekt.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.