Balanskonto

Libredo redovisnings-tjänst

Ett balanskonto är ett konto i bokföringen som representerar en tillgång, skuld eller eget kapital. Balanskonton används för att hålla reda på värden som ändras över tid, till exempel kontanter, kundfordringar, lån och aktiekapital.

Senast granskad
2023-08-08
av
Gevorg Simonyan

Vad är ett balanskonto?

Ett balanskonto är ett konto inom företagets balansräkning som representerar och håller reda på företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Dessa konton är viktiga för att ge en överblick över företagets finansiella ställning vid en viss tidpunkt och ändringarna i dessa värden över tid.

Vad representeras på balanskonton?

Tillgångar som kontanter, kundfordringar (belopp som kunderna är skyldiga företaget), lager och fastigheter, samt skulder som leverantörsskulder (belopp som företaget är skyldigt leverantörer), banklån, och uthyrda eller leasade tillgångar, representeras alla på separata balanskonton.

Eget kapital, som representerar ägarnas ekonomiska intresse i företaget, inklusive insatt kapital (t.ex. aktiekapital) och ackumulerade vinster (t.ex. vinster som har återinvesterats i företaget istället för att delas ut till ägarna), spåras också på balanskonton.

Värdet på varje balanskonto kan öka eller minska beroende på företagets ekonomiska transaktioner. Till exempel, när ett företag säljer varor eller tjänster på kredit, ökar värdet på dess kundfordringskonto. När kunden betalar fakturan, minskar värdet på kundfordringskontot och värdet på företagets kassakonto ökar.

Genom att noggrant spåra dessa värden kan företagets ledning, revisorer, investerare, kreditgivare och andra intressenter få en klar bild av företagets ekonomiska ställning och prestationer. Det kan även hjälpa företagsledningen att fatta välgrundade affärsbeslut, till exempel om att investera i ny utrustning, betala av skulder eller dela ut vinster till ägarna.

Vad är skillnaden mellan ett balanskonto och ett resultatkonto?

Till skillnad från balanskonton så redovisar ett resultatkonto ett företags intäkter och utgifter.

Hur bokförs balanskonton?

Balanskonton bokförs på konton 1000 till 2999 i företagets bokföring.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.