Långfristiga och kortfristiga skulder

Libredo redovisnings-tjänst

Långfristiga och kortfristiga skulder är skulder med olika löptid och förfallodatum. Kortfristiga skulder är skulder som förväntas betalas inom ett år och långfristiga skulder förväntas betalas inom en längre tidsperiod.

Senast granskad
2023-08-01
av
Gevorg Simonyan

Vad är kortfristiga skulder:

Kortfristiga skulder är skulder som företaget förväntas betala inom ett år från balansdagen. De kan inkludera leverantörsskulder, skatteskulder, upplupna kostnader, kortfristiga lån och andra skulder som företaget har ådragit sig under sin normala affärsverksamhet. Kortfristiga skulder listas under "kortfristiga skulder" i balansräkningen och minskar företagets likviditet när de betalas.

Vad är långfristiga skulder:

Långfristiga skulder är skulder som har ett förfallodatum längre än ett år från balansdagen. De kan innefatta lån från banker och andra finansinstitut, företagsobligationer, hyresavtal och andra långsiktiga finansiella förpliktelser. Långfristiga skulder listas under "långfristiga skulder" i balansräkningen.

Både kortfristiga och långfristiga skulder påverkar företagets finansiella hälsa och dess förmåga att uppfylla sina finansiella förpliktelser. Därför är det viktigt för företag att noggrant hantera och övervaka sina skulder.

Nyckeltal som skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad används ofta för att bedöma företagets skuldbörda och dess förmåga att hantera sina skulder. Dessa nyckeltal kan ge viktiga insikter om företagets finansiella stabilitet och riskprofil.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.