Bolagsordning

Libredo redovisnings-tjänst

En bolagsordning utgör grunden för hur ett aktiebolag ska styras, drivas och organiseras. Det är ett juridiskt bindande dokument som innehåller de grundläggande reglerna för bolagets verksamhet och struktur. Varje aktiebolag i Sverige är enligt lag skyldigt att ha en bolagsordning, vilket gör det till ett centralt dokument för företagets aktieägare, styrelse och andra intressenter.

Senast granskad
2024-03-11
av
Gevorg Simonyan

Grundstenen i ett aktiebolag

En bolagsordning utgör grunden för hur ett aktiebolag ska styras, drivas och organiseras. Det är ett juridiskt bindande dokument som innehåller de grundläggande reglerna för bolagets verksamhet och struktur. Varje aktiebolag i Sverige är enligt lag skyldigt att ha en bolagsordning, vilket gör det till ett centralt dokument för företagets aktieägare, styrelse och andra intressenter.

Dokumentet specificerar bland annat bolagets firma, vilket är det officiella namnet, säte, vilket anger i vilken kommun bolaget har sitt huvudkontor, samt verksamhetens art och ändamål. Detta ger en tydlig riktning för bolagets verksamhet och säkerställer att alla insatser är inriktade mot samma mål.

Innehållet i en bolagsordning

För att en bolagsordning ska vara giltig måste den innehålla vissa obligatoriska uppgifter. Dessa inkluderar bolagets firma, säte, verksamhetens art, aktiekapitalets storlek samt antalet aktier. Det är också vanligt att bolagsordningen reglerar hur aktieägarmöten ska gå till, hur styrelsen ska utses och vilka befogenheter de har.

Utöver de lagstadgade kraven kan bolagsordningen innehålla bestämmelser om exempelvis aktieslag, överlåtelse av aktier, förköpsrätt och hur utdelning till aktieägarna ska hanteras. Det är viktigt att bolagsordningen är väl genomtänkt och skräddarsydd för bolagets specifika behov och förutsättningar.

Ändring av bolagsordningen

En bolagsordning är inte statisk utan kan ändras av bolagets aktieägare. För att göra ändringar krävs ett beslut på bolagsstämma där minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är för förändringen. Detta säkerställer att inga större förändringar görs utan ett brett stöd från aktieägarna.

Ändringar i bolagsordningen kan vara nödvändiga av flera anledningar, såsom för att anpassa bolaget till nya marknadsförhållanden, ändrade ägarförhållanden eller för att möjliggöra expansion och tillväxt. Efter att ändringarna har antagits måste de registreras hos Bolagsverket för att bli officiellt giltiga.

Betydelsen av en välformulerad bolagsordning

En tydlig och välformulerad bolagsordning är avgörande för ett aktiebolags framgång. Den fungerar som en intern lagbok som styr bolagets verksamhet och hjälper till att förebygga konflikter mellan aktieägare och ledning. Genom att tydligt definiera spelreglerna skapas en stabil grund för bolagets affärsbeslut och strategier.

Det är också en viktig källa till information för potentiella investerare och samarbetspartners som vill förstå bolagets struktur och riktlinjer. En väl utformad bolagsordning kan därmed bidra till att öka förtroendet för bolaget och underlätta för externa parter att engagera sig i verksamheten.

Libredos roll i hanteringen av bolagsordningar

För små och medelstora företag kan utformningen och uppdateringen av en bolagsordning kännas överväldigande. Det är här en redovisningspartner som Libredo kan erbjuda värdefull hjälp. Med expertis inom ekonomi och företagsadministration kan Libredo bistå företagare med att utforma en bolagsordning som är anpassad efter deras unika behov och förutsättningar.

Genom att ta hand om den administrativa bördan, inklusive registrering av ändringar hos Bolagsverket, kan Libredo hjälpa företagare att fokusera på sin kärnverksamhet. Detta är en del av den helhetstjänst inom ekonomi som Libredo erbjuder, vilket gör dem till en värdefull resurs för företag som strävar efter att växa och utvecklas på en konkurrensutsatt marknad.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.