Traktamente

Libredo redovisnings-tjänst

Traktamente är en ersättning som betalas ut till anställda för att täcka merkostnader för mat och logi när de är i tjänst utanför sin ordinarie arbetsplats. Denna typ av ersättning är vanlig inom många branscher där tjänsteresor är en del av arbetet. Traktamentet är avsett att täcka de extra kostnader som uppstår när man inte kan nyttja sin vanliga bostad eller matställe.

Senast granskad
2024-03-11
av
Gevorg Simonyan

Grundläggande förståelse för traktamente

Traktamente är en ersättning som betalas ut till anställda för att täcka merkostnader för mat och logi när de är i tjänst utanför sin ordinarie arbetsplats. Denna typ av ersättning är vanlig inom många branscher där tjänsteresor är en del av arbetet. Traktamentet är avsett att täcka de extra kostnader som uppstår när man inte kan nyttja sin vanliga bostad eller matställe.

Det finns specifika regler och belopp som styr hur mycket traktamente som kan utbetalas skattefritt. Dessa regler är fastställda av Skatteverket och varierar beroende på resans längd och destination. Det är viktigt för både arbetsgivare och anställda att hålla sig uppdaterade om gällande regelverk för att undvika felaktiga utbetalningar och efterföljande skattekonsekvenser.

Traktamentets komponenter

Traktamente består vanligtvis av två delar: dels en ersättning för ökade kostnader för mat och småutgifter, dels ersättning för eventuell övernattning. Matdelen av traktamentet kan antingen vara schablonbelopp eller faktiska kostnader, beroende på företagets policy och de regler som Skatteverket satt upp. Övernattning kan antingen täckas genom ett schablonbelopp eller genom ersättning för faktiska kostnader, förutsatt att kvitton kan uppvisas.

För att traktamente ska kunna utbetalas skattefritt krävs det att vissa villkor är uppfyllda. Bland annat måste tjänsteresan vara tillfällig och ha en viss minsta distans från den anställdas ordinarie arbetsplats. Det är även viktigt att dokumentation såsom reseräkningar och kvitton hanteras korrekt för att underlätta vid eventuell granskning från Skatteverket.

Skatteregler kring traktamente

Skatteverket har tydliga riktlinjer för hur traktamente ska hanteras för att det ska vara skattefritt. Dessa riktlinjer inkluderar bland annat krav på att tjänsteresan ska vara av tillfällig natur och att den anställde inte befinner sig på en och samma plats under en längre tid. Det finns även gränser för hur stora belopp som kan utbetalas skattefritt, vilka regelbundet uppdateras och publiceras av Skatteverket.

Om traktamentet överskrider de fastställda schablonbeloppen, eller om villkoren för skattefrihet inte är uppfyllda, kan hela eller delar av traktamentet tas upp för förmånsbeskattning. Det är därför av yttersta vikt att företag och deras ekonomiavdelningar håller sig uppdaterade om de senaste reglerna och ser till att rätt belopp utbetalas.

Traktamente vid internationella tjänsteresor

Vid tjänsteresor utomlands gäller andra regler och belopp för traktamente än inom Sverige. Skatteverket tillhandahåller en lista med schablonbelopp för olika länder, vilka tar hänsyn till de varierande levnadskostnaderna runt om i världen. Dessa belopp är avsedda att täcka merkostnader för mat och logi under tjänsteresan.

Det är viktigt att notera att även vid internationella tjänsteresor måste vissa grundläggande krav vara uppfyllda för att traktamentet ska vara skattefritt. Detta inkluderar krav på att resan är av tillfällig karaktär och att den anställde inte vistas på samma plats under en längre period. Korrekt dokumentation och hantering av reseräkningar är även här av stor vikt.

Administration av traktamenten

För att effektivt hantera traktamenten krävs det att företag har goda rutiner och system på plats. Detta innebär att reseräkningar måste fyllas i korrekt, att kvitton samlas in och att utbetalningar görs i enlighet med gällande regelverk. Ett välstrukturerat system för hantering av traktamenten kan spara både tid och pengar för företaget.

Libredo, som är specialiserade inom ekonomi för små och medelstora företag, kan erbjuda stöd i hanteringen av traktamenten och andra ekonomiska tjänster. Genom att anlita en expert inom området kan företagare försäkra sig om att de följer gällande lagar och regler, vilket minimerar risken för felaktiga utbetalningar och potentiella skatteproblem.

Granskat av

Gevorg Simonyan

VD och grundare

Gevorgs intresse för entreprenörskap tar sin början i barndomens drömmar i Armenien. Redan som liten drömde han om att driva eget företag och bli entreprenör. Under årens gång växte en passion fram inom honom, en passion för service, siffror och entreprenörskap. Med dessa drivkrafter som motivation grundade han, tillsammans med sin medgrundare Elias, redovisningsbyrån Libredo.

Libredo använder cookies för att förbättra upplevelsen och analysera användningen av hemsidan.